Kaip mus rasti?

LIETUVOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

Adresas: Rue Belliard 41-43, 1040 Brussels, BELGIUM

plačiau »

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas

Darbo ir praktikos galimybės

Sukurta 2015.10.26 / Atnaujinta 2018.11.21 13:47

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti bent dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;

2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

7. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

11. atlieka vertimus raštu;

12. sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;

13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

15. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas;

16. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;

17. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. lapkričio 28 d. 18 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV), motyvacinį laišką (lietuvių kalba) ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu). Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].

 

Kviečiame studentus atlikti praktiką Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje

Praktikos metu:

įgysite praktinių žinių ir gebėjimų tarptautinių santykių srityje, pagilinsite žinias apie Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos formavimą, susipažinsite su Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungoje specifika, pasisemsite naudingos informacijos studijų baigiamiesiems darbams.

Pagrindiniai kriterijai ir sąlygos:

  • paraiškas teikiantys asmenys turi būti Lietuvos piliečiai;
  • kandidatai turi būti baigę ne mažiau kaip 2 studijų kursus arba baigę aukštąją mokyklą ne daugiau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios;
  • visas su praktikos arba stažuotės atstovybėje atlikimu susijusias išlaidas apmoka pats asmuo; kiekvienam praktiką baigusiam asmeniui įteikiamas praktikos atlikimo įvertinimas;
  • praktikos ar stažuotės trukmė – nuo 4 savaičių iki 6 mėnesių;
  • būtinos geros anglų kalbos žinios, prancūzų kalbos mokėjimas - privalumas.

Susidomėjusius praktika atstovybėje, prašome atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką adresu: [email protected]. Apie pageidavimą atlikti praktiką prašome pranešti likus mažiausiai  3 mėnesiams iki planuojamos praktikos ar stažuotės pradžios. Prieš kreipiantis taip pat rekomenduojame susipažinti su „Praktikos ir stažuočių atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašu“.