Kaip mus rasti?

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas

Darbo ir praktikos galimybės

Sukurta 2015.10.26 / Atnaujinta 2020.06.08 14:39

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje administratoriaus (-ės) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. mokėti bent dvi užsienio kalbas, iš kurių prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos taisykles;
 5. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;
 2. organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 3. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
 4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;
 6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 7. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;
 9. užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
 10. rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;
 11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;
 12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;
 13. organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus;
 14. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas: administracinio – techninio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 8,92.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. birželio 12 d. 24.00 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti:

 1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),
 2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba),
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami vaizdo konferencijos būdu. Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].

 

 

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje valytojo (-os) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. išmanyti administracinių patalpų higienos reikalavimus, elektrinių prietaisų veikimo principus ir jų naudojimo tvarką;
 2. išmanyti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį ir naudojimo būdus;
 3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti savo darbą, pasirenkant tam tinkamus darbo metodus;
 4. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. reguliariai pagal higienos reikalavimus palaiko tvarką ir švarą, kruopščiai valo atstovybės patalpas ir jose esantį inventorių ir technines darbo priemones;
 2. patalpas valo drėgnu būdu ir/arba dulkių siurbliu laikydamasis higienos reikalavimų. Grindų ir sienų plovimui privalo naudoti tam skirtas specialias priemones. Prireikus su specialiais valikliais šalina dėmes nuo kiliminės dangos;
 3. valo ir tvarko sanitarines patalpas (tualetus), pasirūpina, kad jose netrūktų muilo, tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių;
 4. valo baldų, palangių, paveikslų rėmų, veidrodžių, langų ir kitus paviršius;
 5. valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių;
 6. ruošia atstovybės patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir suplauna indus;
 7. reguliariai su specialiomis priemonėmis valo kavos aparatus, virdulius ir kitus įrenginius, pašalina iš jų kalkes;
 8. pastebėjęs baldų, sienų, durų, santechnikos ir kitų įrenginių gedimus, nedelsdamas apie tai informuoja už ūkinę-administracinę veiklą atsakingą atstovybės darbuotoją;
 9. nuolat renka ir išneša šiukšles į tam skirtą vietą;
 10. pagal reikalavimus eksploatuoja ir racionaliai naudoja valymui skirtą darbo inventorių, plovimo bei dezinfekavimo medžiagas;
 11. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – valytojo (-os) darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 4,47.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. birželio 12 d. 24.00 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti:

 1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),
 2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba).

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami vaizdo konferencijos būdu. Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].