Kaip mus rasti?

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas

ES institucijos ir įstaigos

Sukurta 2014.11.24 / Atnaujinta 2014.11.24 13:11

Europos Parlamentas

Kas penkerius metus ES rinkėjų tiesiogiai renkami Europos Parlamento nariai atstovauja žmonėms. Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba (Taryba) – pagrindinės ES teisėkūros institucijos. Europos Parlamentas atlieka tris svarbiausias funkcijas:

 • svarsto Europos Sąjungos teisės aktus ir kartu su Taryba juos priima,
 • tikrina kitų ES institucijų darbą, visų pirma Komisijos, siekdamas užtikrinti, kad jos veiktų demokratiškai,
 • svarsto ES biudžetą ir kartu su Taryba jį priima.

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Tarybos susitikimai yra aukščiausiojo lygio susitikimai, į kuriuos ES vadovai susirenka priimti sprendimų dėl bendrųjų politinių prioritetų ir pagrindinių iniciatyvų. Paprastai per metus surengiami maždaug keturi susitikimai, kuriems pirmininkauja nuolatinis pirmininkas.

Europos Vadovų Tarybos vaidmuo dvejopas: nustatyti bendrą ES politikos kryptį bei prioritetus ir nagrinėti sudėtingus arba opius klausimus, kurių negalima išspręsti žemesniu – tarpvyriausybinio bendradarbiavimo – lygmeniu.

Nors Taryba daro didelę įtaką rengiant ES politinę darbotvarkę, ji neturi galių leisti teisės aktų.

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Tarybos, neoficialiai dar vadinamos ES Taryba, posėdžius renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.

Europos Sąjungos Tarybos veikla:

 • Priima ES teisės aktus.
 • Koordinuoja ES valstybių narių bendrąsias ekonomikos politikos kryptis.
 • Pasirašo ES ir kitų valstybių susitarimus.
 • Tvirtina metinį ES biudžetą.
 • Formuoja ES užsienio ir gynybos politiką.
 • Koordinuoja valstybių narių teismų ir policijos pajėgų bendradarbiavimą.

Europos Komisija

Europos Komisija – viena pagrindinių Europos Sąjungos institucijų. Ji atstovauja visos ES interesams ir juos gina. Komisijai rengia naujų ES teisės aktų pasiūlymus ir rūpinasi ES politikos įgyvendinimu bei ES lėšų panaudojimu. Komisija prižiūri ir įgyvendina ES politiką tokiais būdais:

 • Siūlo naujus teisės aktus Parlamentui ir Tarybai.
 • Administruoja ES biudžetą ir skiria lėšas.
 • Kartu su Teisingumo Teismu užtikrina ES teisės įgyvendinimą.
 • Atstovauja ES tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, derėdamasi dėl ES susitarimų su kitomis valstybėmis.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Teisingumo Teismas aiškina ES teisę, kad užtikrintų jos vienodą taikymą visose ES šalyse. Jis sprendžia ES šalių vyriausybių ir ES institucijų teisinius ginčus. Asmenys, įmonės arba organizacijos taip pat gali kreiptis į Teismą, jei mano, kad kuri nors ES institucija pažeidė jų teises.

Europos Sąjungos Audito rūmai

Europos Audito Rūmai atlieka ES lėšų auditą. Jų užduotis – gerinti ES finansų valdymą ir pranešti, kaip naudojamos viešosios lėšos. Jie įsteigti 1975 m. ir įsikūrę Liuksemburge.

Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas

Europos darbdavių, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų grupių atstovai gali pareikšti savo nuomonę ES klausimais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Tai konsultacinis susirinkimas, teikiantis nuomones didesnėms institucijoms – visų pirma Tarybai, Komisijai ir Europos Parlamentui.

Regionų komitetas

Regionų komitetas – patariamasis organas, kuris atstovauja Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijoms. Regionų komiteto uždavinys – reikšti vietos ir regionų požiūrį į ES teisės aktus. Jis tai daro rengdamas pareiškimus (nuomones) apie Komisijos siūlomus teisės aktus.

Europos centrinis bankas

Frankfurte (Vokietija) įsikūręs Europos centrinis bankas (ECB) valdo bendrą ES valiutą eurą ir rūpinasi kainų stabilumu ES. ECB taip pat atsakingas už ES ekonominės ir pinigų politikos formavimą bei vykdymą. Jo pagrindinė paskirtis:

 • palaikyti kainų stabilumą (kontroliuoti infliaciją), ypač eurą įsivedusiose šalyse,
 • palaikyti finansų sistemos stabilumą užtikrinant tinkamą finansų rinkų ir institucijų priežiūrą.

Bankas bendradarbiauja su visų 27 ES šalių centriniais bankais. Kartu jie sudaro Europos centrinių bankų sistemą (ECBS).

 


Plačiau apie šias ir kitas Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas skaitykite čia.